ENERGIAKATSELMUKSET

TEM:n TUKEMAT ENERGIAKATSELMUKSET
Energiankäytön tehostaminen tuo yrityksille ja yhteisöille suoraa taloudellista hyötyä ja vähentää toiminnasta aiheutuvia ympäristöpäästöjä. Säästöjä voidaan saada aikaan jopa ilman investointeja.

Tehostamistoimenpiteiden lähtökohtana on tieto nykyisestä tilanteesta sekä taloudellisesti kannattavien tehostamiskohteiden paikallistaminen. Ensimmäinen askel energiankäytön tehostamisessa on energiakatselmus.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tukee palvelu-, teollisuus- ja energia-alan energiakatselmusten toteutusta. Motivan tehtäviin kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön tukeman energiakatselmustoiminnan seuranta, edistäminen ja kehittäminen yhteistyössä alan asiantuntijoiden, TEM:n, katselmusten tilaajien ja energiakatselmoijien kanssa.

Motiva ylläpitää energiakatselmustoiminnan seurantajärjestelmää, johon kootaan tiedot kaikista energiakatselmuksista sekä valvoo energiakatselmusraporttien laatua. Toiminnan edistämiseksi Motiva tuo julkisuuteen esimerkkejä hyvin onnistuneista katselmushankkeista. Motiva myös kouluttaa energiakatselmoijia sekä neuvoo katselmusten tilaajia ja katselmoijia.

PAKOLLINEN SUUREN YRITYKSEN ENERGIAKATSELMUS
Vuoden 2015 alussa voimaan astunut energiatehokkuuslaki velvoittaa suuren yrityksen tekemään energiakatselmuksen neljän vuoden välein. Ensimmäinen yrityksen energiakatselmus on tehtävä 5.12.2015 mennessä. Suurten yritysten pakollisiin energiakatselmuksiin ei voida myöntää energiakatselmustukea.

Suureksi yritykseksi katsotaan toimialaista riippumatta kaikki yritykset, joiden palveluksessa on yli 250 henkilöä tai jonka vuosiliikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma yli 43 miljoonaa euroa. Lisäksi yritys voidaan luokitella suureksi yritykseksi omistussuhteiden kautta.

Yrityksen energiakatselmus on järjestelmällinen menettely, jolla saadaan riittävästi tietoa koko konsernin tai yrityksen energiankulutusprofiilista, tunnistetaan mahdollisuudet kustannustehokkaaseen energiansäästöön, määritetään säästön suuruus ja raportoidaan katselmuksen tuloksista.

Yrityksen energiakatselmuksessa otetaan huomioon kaikki yrityksen energiankäyttökohteet, joita ovat rakennukset, teollinen ja kaupallinen toiminta sekä liikenne. Yrityksen energiakatselmukseen on sisällytettävä erillisiä kohdekohtaisia katselmuksia riittävästä määrästä yrityksen toimintoja, jotta voidaan muodostaa luotettava kuva yrityksen kokonaisenergiatehokkuudesta ja sen parantamismahdollisuuksista.

Yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilönä saa toimia henkilö, jolla on Energiaviraston myöntämä pätevyys. Kohdekatselmusten tekijöille ei ole pätevyysvaatimuksia.

Valtioneuvoston asetuksessa energiakatselmuksista (20/2015) säädetään tarkemmin kohdekatselmuksista, niiden vähimmäisvaatimuksista ja kohdekatselmusten määrästä. Kohdekatselmusten raportoinnista säädetään tarkemmin työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa (41/2015).

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress